http://car2box.eu/wp-content/uploads/2016/05/logo.png
 

IMG_3219

Когато става въпрос за автомобилния бранш, няма как да не се спомене името на Дипл.Инженер Филип Петров, чи­ито сервизи заемат лидерска позиция на българския пазар. Благодарение на екипа си от 50 квалифицирани специа­листи и високото Бош качество на про­дукти и услуги, в рамките на 10 години той успява да отвори верига собствени автоцентрове, сред които автосервизи, пунктове за годишни технически прегле­ди, автомивки, магазини за авточасти и застрахователни офиси. Дейността му в автомобилната сфера започва 1995г., когато решава да превърне своето хоби в професия и заедно със семейството си отваря иновативна за времето си авто-мивка във Варна. Съвместно доразвиват дейността и 1997 отварят и първия си автосервиз.

 

През 2004 той решава да се развива самостоятелно и открива собствен авто сервиз„Варна Мобил“,който днес е гаранция за качество и притежава най-ви­соката степен квалификация „Бош Кар Сервиз“ (Bosch Car Service).

През 2006 година инженер Филип Пет­ров получава предложение от групата на „Елит Кар“ и става част от тях. Заед­но успяват да разгърнат мрежа от 30 магазина за авточасти на територията на България. През същата година подписват и най-големия дотогава договор за Флийт Мениджмънт (управление и подръжка на автопаркове) с„Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД. Тогава„БТК“е компанията с най-големия автопарк в България (3600 единици) и решава да прехвърли дейноста по под­дръжка, управление и администриране на външна фирма.

Повратната точка в неговата кариера е през 2007 година, когато влиза в парт­ньорство с Робърт Бош, чието име е гаранция за най-високо качество в ав­томобилната сфера. Отваря и новия си автосервиз в град Варна, който е един от най-големите в града и става център за ремонт и диагностика на автоматични трансмисии. В автосервиза работят воде­щи експерти от Техническия Университет.

През 2009 Филип Петров създава фир­ма „Флийт Мениджър“ с офис в град София, която се занимава с управление­то, подръжката и администриране на автопаркове. Фирмата обслужва и едни от най-големите организации, минис­терства и държавни агенции в България. В екипа на фирмата работят експерти от всички сфери на автомобилната индус­трия. Следващите години той разраства своите дейности и открива сервизна база и в град София.